Algemene voorwaarden De Bakkerij FRL

Algemene voorwaarden voor online-bestellingen en persoonsgegevens
1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen voor de Bakkerij te Berltsum en de consument.
1.1 De Bakkerij, Buorren 10, 9041AP, Berltsum, KVK 71777385
2 De Bakkerij zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.1 De consument kan de door de Bakkerij op de website aangeboden producten bestellen en afhalen. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van de Bakkerij. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de Bakkerij van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail of telefonisch.
2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin de Bakkerij het nodig acht, kan de Bakkerij telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. De Bakkerij houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
2.3 De Bakkerij houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.
2.4 De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaal dag kan de bestelling rechtstreeks in de desbetreffende winkel ontbonden worden.
3  De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald.
4 De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door de Bakkerij worden gecorrigeerd.
4.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging of via iDeal. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door de Bakkerij bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als de Bakkerij zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.
5 Communicatie tussen de Bakkerij en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door de Bakkerij opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
6 De Bakkerij stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de  algemene voorwaarden voor online bestellen de Bakkerij.
7 De Bakkerij streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
8 De Bakkerij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van de Bakkerij ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

 1. De Bakkerij is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
  10 De consument moet meewerken aan een door de Bakkerij geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.
  12 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
  13 Eigen ontwerp
  13.1 De consument gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij de Bakkerij ligt. De Bakkerij correspondeert niet met de consument over de reden van afwijzing.
  13.2 De consument verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben.
  13.3 Het gebruik van een door de consument gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de consument. De Bakkerij is hiervoor niet aansprakelijk. De consument accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de consument ingezonden afbeelding en/of teksten
 2. Persoonsgegevens
  14.1 Privacy statement
  De Bakkerij gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. De Bakkerij houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.
  14.2 Inzage en correctie persoonsgegevens
  15 Bij de bezorging worden onze producten overgedragen, dan wordt het risico ook overgedragen aan de consument. De Bakkerij adviseert producten direct te consumeren.
  Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@debakkerij.frl